DATA

08 – 09 Octombrie, 2020

LOCAȚIE

Strada Nicolae Testemițanu, 30, Chișinău.

Salvați data pentru cea mai prestigioasă întrunire a oncologilor din Republica Moldova!

Cel de-al V-lea Congres al Oncologilor din Republica Moldova va avea loc în perioada 08 – 09 octombrie 2020 în format Free online.

Congresul Oncologilor din Republica Moldova reprezintă cea mai influentă platformă științifică pe plan național pentru oncologii clinicieni și cercetători, reprezentanți ai altor specialități adiacente și ai industriei farmaceutice. 

La Congres vor fi prezentate cele mai recente progrese în oncologie și se va contribui la materializarea realizărilor științifice într-un tratament mai eficient al pacienților cu tumori maligne.

Programul Congresului va fi dezvoltat în colaborare cu specialiști internaționali. 

Cel de-al V-lea Congres al Oncologilor din Republica Moldova va reprezenta o etapă esențială pentru familiarizarea cu noutățile științifice, schimb de experiență și promovarea aspectelor translaționale în oncologie prin excelență, prezentarea datelor, care schimbă practicile și conversațiile multidisciplinare destinate de a stimula terapii transformatoare ale cancerului.

Societatea Științifico – Practică a Oncologilor din Republica Moldova invită toți specialiștii interesați: cercetători, clinicieni, parteneri din industrie, membri ai presei să își marcheze calendarele pentru cel de-al V Congres al Oncologilor de la Chișinău.

Congresul va fi creditat cu 25 puncte Educație Medicală Continuă de către Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, aprobate prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Programul Congresului va fi  disponibil online la data de 25 septembrie 2020.

Agenda evenimentului
08 – 09 octombrie, 2020

Recomandări pentru autori

Materialele științifice prezentate în cadrul lucrărilor celui de-al V-lea Congres Național de Oncologie din Republica Moldova cu tema „Prevenția și controlul cancerului – o continuă provocare!” vor fi publicate în Revista „Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale”, revistă care este o ediţie ştiinţifică periodică, în care sunt publicate articole ştiinţifice de valoare fundamentală şi aplicativă în domeniul medicinei ale autorilor din ţară şi de peste hotare, informaţii despre cele mai recente noutăţi în ştiinţa şi practica medicală, invenţii şi brevete obţinute, teze susţinute pentru titlul de doctor şi de doctor habilitat, studii de cazuri clinice, recenzii de cărţi şi reviste, referate din literatura de specialitate, corespondenţe (opinii, sugestii, scrisori). 

Materialele pentru publicare, teze și articole, se trimit la adresa electronică [email protected] și vor include varianta electronică la 1,15 intervale cu mărimea caracterelor de 12 puncte în Times New Roman; 

Nu vor fi primite pentru publicare articole ce au apărut în alte publicaţii medicale. 

Cerințe pentru tehnoredactarea tezelor:

Tezele vor fi redactate în limba română, limba rusă sau limba engleză, cu titlul tradus în rusă sau engleză, conform structurii: 

 1. Titlul concis, reflectând conţinutul lucrării; 
 2. Numele şi prenumele complet ale primului autor și coautorilor, titlurile profesionale şi ştiinţifice, denumirea instituţiei unde activează primul autor; 
 3. Introducere, materiale și metode, rezultate obținute,  concluzii. 

Dimensiunile tezelor – până la o pagină format A4.

Cerințe pentru tehnoredactarea articolelor:

Articolele vor fi redactate în limba română, limba rusă sau limba engleză, cu titlul tradus în rusă sau engleză, conform structurii:

 1. Titlul concis, reflectând conţinutul lucrării; 
 2. Numele şi prenumele complet ale primului autor și coautorilor, titlurile profesionale şi ştiinţifice, denumirile instituţiilor unde activează primul autor și coautorii; 
 3. Introducere, materiale şi metode, rezultate obținute, discuţii, concluzii, bibliografie; 
 4. Rezumate în limbile română și engleză sau rusă cu titlul tradus (obligatoriu). 
 5. Dimensiunile textelor (inclusiv bibliografia) nu vor depăşi 11 pagini pentru un referat general, 10 pagini pentru o cercetare originală, 5 pagini pentru o prezentare de caz. 
 6. Referinţele bibliografice, care vor include obligatoriu: autorii (numele şi iniţiala prenumelui), titlul articolului citat (în limba originală), revista (cu prescurtarea internaţională), anul apariţiei, volumul, numărul paginilor. Ex.: 1. Devaney E.J., Esophagectomy for achalasia: patient selection and clinical experience. Ann. Thorac. Surg., 2001; 72(3):854-8. 
 7. Fotografiile, desenele vor fi de calitate, fiind prezentate în original (sau scanate la o rezoluţie de 300 dpi în format TIFF). 

COLEGIUL DE REDACŢIE

Рекомендации для авторов

Работы V Национального Съезда онкологов Республики Молдова будут
опубликованы в журнале «Вестник Академии наук Молдовы, Медицинские науки», в
котором отражаются фундаментальные и прикладные медицинские научные статьи
молдавских и зарубежных авторов, информация о последних новостях в области науки и
медицинской практики, изобретениях и патентах, диссертациях в области медицины,
клинических случаях, рецензии книг и журналов, реферативные ссылки по специальности,
корреспонденции.
Материалы для публикации, тезисы и статьи, отправляются на адрес электронной
почты [email protected] с интервалом 1,15 с размером шрифта 12 пунктов в
Times New Roman.
Не будут приняты к изданию статьи, которые появились и в других медицинских
журналах.

Требования к оформлению тезисов:

Тезисы будут написаны на румынском, русском или английском языке с переводом
названия на русский или английский язык в соответствии со структурой:

 1. Краткое название, отражающее содержание статьи;
 2. Полное имя и фамилия первого автора и соавторов, профессиональные и научные
 3. Звания, название учреждения, в котором работает первый автор;
 4. Введение, материалы и методы, полученные результаты, выводы.

Объем тезисов – до одной страницы формата А4.

Требования к техническому редактированию статей:

Статьи будут написаны на румынском, русском или английском языке с переводом
названия на русский или английский в соответствии со структурой:

 1. Краткое название, отражающее содержание статьи;
 2. Полное имя и фамилия первого автора и соавторов, профессиональные и научные названия, названия учреждений, в которых работают первый автор и соавторы;
 3. Введение, материалы и методы, полученные результаты, обсуждения, выводы, библиография;
 4. Аннотации на румынском и английском или русском языках с переведенным названием (обязательно).
 5. Размеры текстов (включая библиографию) не должны превышать 11 страниц для общей статьи, 10 страниц для оригинального исследования, 5 страниц для презентации клинического случая.
 6. Библиографические ссылки, которые должны включать: авторов (имя и инициал имени), название цитируемой статьи (на языке оригинала), журнал (с международным сокращением), год издания, объем, количество страниц. Пример: 1. Devaney E.J., Esophagectomy for achalasia: patient selection and clinical experience. Ann. Thorac. Surg., 2001; 72(3):854-8.
 7. Фотографии, рисунки будут качественными, в оригинале (или отсканированными с разрешением 300 dpi в формате TIFF).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Recommendations for authors

Scientific materials presented at the 5th National Congress of Oncology of the Republic of Moldova on „Cancer prevention and control – a continuous challenge!” will be published in the Journal “Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences ”, reviews the latest news in medical science and practice, inventions and patents obtained, theses defended for the title of doctor and doctor habilitat, clinical case studies, book reviews which is a periodical scientific edition, in which are published scientific articles of fundamental and applicative value in the field of medicine of authors from the country and abroad, information about and journals, reports from the literature, correspondence (opinions, suggestions, letters).

Materials for publication, theses and articles, are sent to the email address [email protected]  and will include the electronic version at 1,15 intervals with a font size of 12 points in Times New Roman; Articles published in other medical publications will not be accepted for publication.

Requirements for thesis editing:

The theses will be written in Romanian, Russian or English, with the title translated into Russian or English, according to the structure:

 1. The concise title, reflecting the content of the paper;
 2. Full name and surname of the first author and co-authors, professional and scientific titles, name of the institution where the first author works;
 3. Introduction, materials and methods, results, conclusions.

Thesis size – up to one A4 page.

Requirements for articles editing:

The articles will be written in Romanian, Russian or English, with the title translated into Russian or English, according to the structure:

 1. The concise title, reflecting the content of the paper;
 2. The complete names and initials of authors, professional and scientific titles, name of institution, were the authors activates.
 3. Introduction, materials, methods, results, discussion, conclusion, bibliography.
 4. Summary in Romanian, English and Russian including the obligatory translated title.
 5. The dimensions of the texts (including the bibliography) will not exceed 11 pages for a general paper, 10 pages for an original research, 5 pages for a case presentation.
 6. Bibliographical references, which must include: authors (name and initial of the first name), title of the cited article (in the original language), journal (with international abbreviation), year of publication, volume, number of pages. Ex .: 1. Devaney E.J., Esophagectomy for achalasia: patient selection and clinical experience. Ann. Thorac. Surg., 2001; 72 (3): 854-8.
 7. The photos and pictures must be qualitative, presented in original (or scanned by 300dpi resolution in TIFF format).

EDITORIAL BOARD

ÎNREGISTRARE

la cel de-al V-lea Congres Național de Oncologie din Republica Moldova,
evenimentul se va desfășura în perioada 8 – 9 octombrie, 2020
în format Free online.

Atașează fișier


Forma de participare


РЕГИСТРАЦИЯ

Участника в работах V-го Национального Съезда Онкологов Республики Молдова, мероприятие состоится 8-9 октября 2020 года в
бесплатном онлайн-формате.

Прикрепите файл


Форма участия


REGISTRATION

Participant in the works of the V-th National Congress of Oncologists of the Republic of Moldova, the event will be held on October 8-9, 2020 in a
free online format.

Attach file


Form of participation


Stimați Parteneri, Agenți Economici, Conducători/Reprezentanți ai Companiilor din domeniul medicinii

IMSP Institutul Oncologic ține să Vă comunice că în conformitate cu agenda evenimentelor de sănătate, Anul 2020 este unul însemnat și dedicat aniversării de 60 ani de la înființarea IMSP Institutului Oncologic din Republica Moldova. 

În acest context, Societatea Științifico-Practică a Oncologilor din Republica Moldova în parteneriat cu IMSP Institutul Oncologic organizează în data de 08-09 octombrie 2020, centrat pe importanţa tratamentelor inovatoare în oncologie şi adresat tuturor specialiştilor implicaţi în depistarea, diagnosticul şi tratamentul bolilor oncologice – al V-lea Congres Naţional în Oncologie cu participare internaţională. Menirea evenimentului constă în oferirea posibilităţilor unui dialog direct pentru a evidenţia progresul în ţară a segmentului oncologic, a posibilităţilor practice de cercetare şi reale de aplicare în practică, precum şi întru facilitarea unei comunicări şi experienţe cu societăţi/asociaţii profesionale din afara ţării. 

Vom fi bucuroși de participarea companiei Dvs. la lucrările congresului și vă comunicăm condițiile de participare la acest forum:

 • Sponsor Aur – 2000 euro (include o sesiune realizată cu traducere simultană în limbile română, rusă, engleză 30 min., mențiunea sponsorului în lucrările congresului);
 • Sponsor Argint – 1000 euro (include o sesiune realizată cu traducere simultană în limbile română, rusă, engleză 15 min., mențiunea sponsorului în lucrările congresului);
 • Sponsor Bronz500 euro (include mențiunea sponsorului în lucrările congresului).

Rugăm în cazul acordului de susținere a lucrărilor Congresului să transferați sursele financiare pe contul Societății Științifico-Practice a Oncologilor din Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2025, str.Testemițanu,30. 

c.f.: 1011620000784, 

BC „Moldindconbank” S.A., 

SWIFT: MOLDMD2X, 

IBAN: MD90ML000000002251202353.

Vă mulțumim anticipat pentru suport și implicare!

Stimaţi agenţi economici!

Vă exprimăm sincere mulţumiri pentru aportul financiar, ce a permis buna desfăşurare a celui de-al V-lea Congres al Oncologilor din Republica Moldova, care a întrunit o echipă medicală remarcabilă, formată din medici oncologi de pe mai multe meridiane. Institutul Oncologic, în acest an, este la cel de-al 60-lea ceas aniversar!

Congresul a oferit şansa de a împărtăşi cunoştinţe, experienţe practice şi noutăţi în specialităţile noastre, toate înr-un cadru dinamic şi profesionist al Institutului Oncologic, mai ales că de această dată, evenimentul a avut loc în formatul online, o premieră pentru Institutul Oncologic. Aportul financiar la acest Forum ne-a onorat şi a contribuit la succesul evenimentului.

Gestul Dvs. a fost înalt apreciat de toată echipa Institutului Oncologic.